Wynagrodzenie

4 systemy wynagrodzenia

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jankowski

 

Wynagrodzenie godzinowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Kancelaria wprowadziła system wynagrodzenia godzinowego za świadczone usługi prawne.

Wynagrodzenie godzinowe stanowi najbardziej efektywny sposób opłacania usług prawnych, ponieważ klient płaci wyłącznie za czas pracy konieczny do wykonania jego zlecenia. Klientowi przysługuje możliwość stałej kontroli czasu pracy wykorzystanego do wykonania zlecenia. Do czasu koniecznego do wykonania zlecenia zalicza się czas dojazdu pracownika Kancelarii do sądu, urzędu, instytucji lub innego podmiotu, z pomocą którego zlecenie ma być wykonane. Do czasu pracy nie jest wliczany czas konieczny do zapoznanie się obowiązującymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie godzinowe określa się w ten sposób, że wstępnie ustaloną wartość jednostki godzinowej mnoży się przez liczbę godzin konieczną do załatwienia zleconej przez klienta sprawy. Ilość godzin pracy wykonywanej na rzecz klienta jest ściśle rejestrowana i stanowi podstawę rozliczenia. Wartość jednostki godzinowej ustalana jest indywidualnie z klientem.

Wynagrodzenie jednorazowe

Wynagrodzenie jednorazowe polega na zapłacie określonego w umowie wynagrodzenia w zamian za wykonanie przez Kancelarię zleconej przez klienta pracy. Wynagrodzenie jednorazowe określone jest kwotowo. Charakteryzuje się tym, że klient zleca incydentalną /jednorazową/ czynność do wykonania w zamian za określone wynagrodzenie, np. za reprezentowanie na rozprawie, w banku, urzędzie, za napisanie pisma procesowego lub innego pisma. Wynagrodzenie jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy.

Wynagrodzenie premiowe

Wynagrodzenie premiowe stanowi uzupełnienie podstawowych systemów wynagrodzenia /ryczałtowego, godzinowego, jednorazowego/. W celu podkreślenia wagi sprawy, można ustalić z klientem, iż obok podstawowego systemu wynagrodzenia, Kancelarii przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pozytywnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy. Wysokość wynagrodzenia premiowego jest zawsze ustalana indywidualnie z klientem.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe znajduje zastosowanie zarówno przy stałej obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i przy stałej obsłudze osób fizycznych. W przypadku stałej obsługi prawnej wynagrodzenie ryczałtowe charakteryzuje się tym, że klient uiszcza stałą, miesięczną lub kwartalną opłatę, w zamian za którą uzyskuje prawo do korzystania z usług Kancelarii w zakresie wynikającym z umowy o stałą obsługę prawną.

Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest w zależności od zakresu i ilości pracy zleconej Kancelarii. Zwiększenie lub zmniejszenie nakładu pracy nie ma wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie ryczałtowe jest ustalane przed zawarciem umowy zlecenia. W każdym przypadku wynagrodzenie może być przez klienta negocjowane.